skip to Main Content

GDPR - Beskyttelse af data af personlig karakter

INFORMATION

vedrørende behandling af personoplysninger udført af: 

 

Virksomheden VIKINGRO DEVELOPMENT SERVICES S.R.L. med hovedsæde i byen Brașov, Str.
Branduselor nr. 68-70, et. 2, lejlighed C1-U5, kontor nr. 26, C.U.I. 32987695, hjemmeside:
www.limbadaneza.ro, E-mail: [email protected], registreret med Reg. Com. under nr.: J8/72/2018,
informerer dig hermed om behandlingen af dine personoplysninger og de rettigheder, du har i henhold til
Europa-Parlamentets og Rådets FORORDNING (EU) 2016/679 af 27. april 2016 (herefter benævnt GDPR) og
den gældende nationale lovgivning om beskyttelse og sikkerhed af personoplysninger.

 

Formål og retsgrundlag for behandlingen

I overensstemmelse med national lovgivning (lov 102/2005, ændret og suppleret, lov nr. 190/2018, lov nr.
506/2004) og europæisk (forordning 2016/679/EU, direktiv 2016/680/EF, direktiv 2002/58 / CE) i kraft, har
VIKINGRO DEVELOPMENT SERVICES S.R.L forpligtelse til at administrere under sikre forhold og kun til
de angivne formål at behandle de personlige data, der er givet til dem, dvs. dine personoplysninger i
overensstemmelse med bestemmelserne i GDPR, som operatør, gennem tjenester/kontorer/rum, i
overensstemmelse med de gældende specifikke bestemmelser, til følgende aktiviteter:

 • oplysninger om de solgte produkter og tjenesterudarbejdelse af personlige tilbud, tilpasset
  ansøgerens behov, for at tilbyde de bedste produkter og tjenester
 • organisering/afvikling af arrangementer
 • udarbejdelse af dokumenter til samarbejde mellem parterne 
 • indgåelse af kontrakter om levering af varer/ydelser
 • udstedelse af proformafakturaer, skattefakturaer, referater, attester mv.
 • opfyldelse af forpligtelserne i henhold til servicekontrakten
 • løsning af klager
 • promovering af produkter og tjenester
 • oplysninger om gennemførte projekter og til andre markedsføringsformål
 • kontakte kunder gennem andre kilder (hjemmesider, samarbejdspartnere osv.)
 • besøg den officielle hjemmeside

Hvis du ikke er enig i udleveringen af personoplysninger, kan VIKINGRO DEVELOPMENT SERVICES
ikke fremsætte tilbud og handle for at reagere på dine anmodninger mv.

 

 

Retsgrundlaget for databehandling

Dine personoplysninger behandles for at opfylde formålet med aktiviteten, i henhold til artikel 6, stk. 1, stk.
a), b), c) i GDPR.

I det omfang der kræves særlige kategorier af personoplysninger, anmoder vi om dit samtykke i
overensstemmelse med bestemmelserne i art. 9 stk. (2) art. (a) i GDPR.

Den lovgivning, der hovedsageligt regulerer de aktiviteter, der udføres af VIKINGRO DEVELOPMENT
SERVICES, er følgende:

 • Lov nr. 31/1990 om erhvervsvirksomheder
 • Den civile retsplejelov

Typer af personoplysninger, vi behandler

VIKINGRO DEVELOPMENT SERVICES’ personlige databeskyttelses- og sikkerhedspolitik er kun at
indsamle de personlige data, der er nødvendige til de angivne formål, og at anmode den registrerede om
kun at meddele os de personoplysninger, der er strengt nødvendige for opfyldelsen af disse formål.

Kategorierne af personoplysninger (klassiske eller digitale), der er underlagt behandling på strukturniveau
inden for VIKINGRO DEVELOPMENT SERVICES, er følgende:

For at indgå kontrakter om levering af varer/tjenester:

 • Navn efternavn
 • Underskrift,
 • kontaktoplysninger – personligt telefonnummer, e-mailadresse, hjemme-/boligadresse osv.,
 • serie og CI/BI nummer,
 • CNP

For at svare på anmodninger fra fysiske personer:

 • Navn efternavn,
 • kontaktoplysninger – personligt telefonnummer, e-mailadresse, hjemme-/boligadresse osv.,

For at organisere/afholde begivenheder:

 • Navn efternavn,
 • funktion, erhverv
 • navn på arbejdsgiver
 • kontaktoplysninger – personligt/arbejdstelefonnummer, e-mailadresse, hjemmeadresse/bolig

For at løse klager:

 • Navn efternavn,
 • Underskrift,
 • kontaktoplysninger – personligt telefonnummer, e-mailadresse, hjemme-/boligadresse osv.,
 • serie og CI/BI nummer
 • CNP

 Kilde til personlige data

VIKINGRO DEVELOPMENT SERVICES indsamler personoplysninger direkte fra dig eller fra tredjeparter
(såsom andre institutioner, enheder, samarbejdspartnere, entreprenører, tredjepartsvirksomheder osv.) eller fra
offentlige dokumenter.

Hvis vi skal behandle personoplysninger indhentet fra tredjeparts juridiske enheder, har sidstnævnte forpligtelse
til at give dig de nødvendige oplysninger om brugen af de personoplysninger, der overføres.

Kategorier af modtagere af persondata

Dine personlige data er beregnet til brug af VIKINGRO DEVELOPMENT SERVICES og kommunikeres til
følgende modtagere, hvis det er relevant:

 • andre centrale og lokale institutioner/myndigheder med henblik på at udføre kontrol i henhold til lovbestemmelser;
 • inden for aktiviteten med at organisere/afholde arrangementer 
 • inden for registrering af regnskabsbilag
 • indenfor undervisningsaktiviteten, sommerkurser, turistassistance og transport, til VIKINGRO DEVELOPMENT SERVICES samarbejdspartnere/partnere
 • inden for andre specifikke aktiviteter.

Videregivelse af data til tredjepart sker i henhold til lovbestemmelserne for de kategorier af modtagere, der er angivet tidligere.

Opbevaringsperiode for personoplysninger

Dine personlige data opbevares i den periode, der er nødvendig for at udføre alle de skridt, der skal tages for at
understøtte aktiviteterne i VIKINGRO DEVELOPMENT SERVICES, mens de leverer varer og tjenester,
hvorefter de vil blive arkiveret i henhold til gældende lovgivning.

Dine rettigheder og hvordan du tilgår dem

I henhold til gældende lovbestemmelser har du retten til at få indsigt i data om dig, retten til at slette data, retten
til at begrænse behandlingen, retten til dataportabilitet, retten til indsigelse og den automatiserede individuelle
beslutningsproces.

For at udøve dine rettigheder skal du kontakte VIKINGRO DEVELOPMENT SERVICES direkte på:  [email protected]  eller skriftligt på hovedkontoret.

 

Særlig eller samtykkebaseret databehandling

Når behandlingen er baseret på artikel 6, stk. 1, litra a), “har den registrerede givet sit samtykke til behandlingen
af sine personoplysninger til et eller flere specifikke formål” eller på artikel 9, stk. 2, stk. a) ) “den registrerede
har givet udtrykkeligt samtykke til behandlingen af disse personoplysninger til et eller flere specifikke formål,
medmindre EU-lovgivningen eller national lovgivning bestemmer, at forbuddet i stk. (1) ikke kan ophæves med
samtykke fra den registrerede” i GDPR.
Du har ret til at tilbagekalde samtykket til enhver tid, uden at det påvirker lovligheden af den behandling, der er
udført på grundlag af samtykket før dets tilbagetrækning. Du kan derfor til enhver tid ændre eller fjerne
samtykke, og vi vil straks handle i overensstemmelse hermed, medmindre der er en juridisk grund eller legitim
interesse for ikke at gøre det.

Back To Top